Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Žákovský parlament ZŠ TGM

Vloženo: 23. července 2015

Členové žákovského parlamentu:

 

 

 1. Žákovský parlament (dále ŽP) je partnerem vedení školy, zejména v otázkách chodu a organizace školy a výuky, prostředí školy, jednání a chování žáků, organizace školních a mimoškolních akcí, propagace školy a vytváření dobré školní prestiže.
   
 2. Je tvořen mluvčími 5.až 9. tříd, kteří jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho roku.
   
 3. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
   
 4. Všichni členové ŽP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.
   
 5. Všichni členové ŽP jsou prostředníky mezi žáky, učiteli, vedením školy a zajišťují zpětné vazby. Svým vystupováním reprezentují školu, proto dbají na slušnost a dobré jméno své školy a ŽP. Znají a dodržují základy slušného chování při jednáních, diskuzích a ostatních aktivitách ŽP i mimo ně.
   
 6. Žákovský parlament bude spolupracovat, podávat návrhy, hledat řešení, pomáhat vytvářet dobré klima školy. Z každého jednání je proveden zápis, který má následně každý zástupce třídy k dispozici a podle zápisu informuje svou třídu o dění v ŽP.
   
 7. Při hlasování o předložených návrzích rozhoduje nadpoloviční většina z celkového počtu členů ŽP.
   
 8. ŽP se schází pod vedením Mgr. B.Králíkové jedenkrát až dvakrát do měsíce podle potřeby. K jednání ŽP může přizvat (po vzájemné dohodě) vedení školy i ostatní zaměstnance školy, případně další hosty.
   
 9. Na první schůzce ŽP ve školním roce bude zvolen předseda ŽP. Ten řídí další schůzky, jejich obsah projednává s Mgr. B.Králíkovou.
   
 10. Předseda ŽP zastupuje školu na jednáních žákovských parlamentů kutnohorských škol, může školu reprezentovat i na dalších jednáních města Kutná Hora, na něž bude přizván.
   
 11. Každý mluvčí třídy je povinen zastupovat zájmy své třídy v ŽP, přednášet tam připomínky a náměty ze třídy, prostředí a provozu školy a školních zařízení (družiny, jídelny, atd.), aktivně se zúčastňovat jednání ŽP a přijímat jeho rozhodnutí.
   
 12. Člen ŽP je povinen omluvit svoji případnou absenci na schůzce ŽP a zajistit účast svého zástupce, pravdivě a nezkresleně informovat své spolužáky o všem, co bylo projednáváno na schůzkách nebo co bylo doporučeno vedením školy, upozorňovat na nedostatky a přestupky žáků, zejména na vandalismus a násilí, všímat si svého okolí, nebýt lhostejný, navrhovat a přijímat opatření bránící těmto jevům.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.