Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt KA1 ve finále

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. dubna 2020 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2027 v 23:59

Projekt Erasmus+ KA1 „Rozšiřujeme prostor pro Evropskou komunikaci“ vnesl do výuky na naší škole mnoho inovativních postupů

Realizace projektu „Rozšiřujeme prostor pro evropskou komunikaci“ napomohla k plnění hlavního cíle Evropského plánu rozvoje školy, kterým je připravit žáky na kvalitní život v Evropské Unii. V rámci projektu se osm učitelů zúčastnilo jazykových a metodologických kurzů ve Velké Británii, Irsku a Rakousku.

Všichni účastníci kurzů si zvýšili jazykové, didaktické, sociální a interkulturní dovednosti, vzrostla jejich cena na trhu práce a zároveň zintenzivnil jejich zájem o celoživotní učení a práci na osobním rozvoji. Díky větší jazykové vybavenosti se přímo podílejí na realizaci mezinárodních aktivit (eTwinningové projekty, probíhající projekt Erasmus+ KA2 ENABLE…), komunikují se zahraničními partnery a při realizaci svých projektů využívají nové ICT nástroje. Jsou otevřeni dalším výzvám v mezinárodní spolupráci (stínování, mobility se žáky).

Uplatněním nových postupů, ICT aplikací a technik při výuce byla zkvalitněna výuka cizích jazyků. Učitelky anglického jazyka si vylepšily svůj akcent a přinesly do výuky angličtinu bližší rodilému mluvčímu. Všeobecně vzdělávací předměty, zejména předmět prvouka-přírodovědná část, byly obohaceny o výuku metodou CLIL. Nové metody byly zapracovány i do plánu environmentální výchovy a osvěty (EVVO). Učitelé zažili pocit býti znovu studenty, zažili pocit úspěchu i neúspěchu a setkali se s jinými přístupy využívanými v zahraničí.

Díky nově vzniklým eTwinningovým projektům bylo do mezinárodní spolupráce školy zapojeno větší množství žáků. Do výuky byly implementovány nové informace, techniky, zkvalitnily se postupy a přístup ke vzdělávání žáků s důrazem na jejich různé vzdělávací potřeby. Žáci získávají větší povědomí o evropském kulturním prostoru a o jazykových a kulturních odlišnostech. Zároveň vzrostla jejich motivace učit se cizí jazyky a zúčastňovat se mezinárodních aktivit (eTwinningové projekty, Erasmus + KA2).

Škola se ještě více zapojila do sítě evropských škol. Spolupracuje na mnoha mezinárodních projektech. Byly inovovány učební plány. Škole byla usnadněna možnost navazovat další kontakty se zahraničními partnery a aktivně se zapojovat do dalších výzev (stínování v zahraničí, mobility žáků, eTwinngové aktivity).

Veškeré informace o jednotlivých fázích projektu naleznete na těchto webových stránkách veřejného prostředí Twinspace:

https://twinspace.etwinning.net/70281/home

 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.