Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

17. Opravné prostředky

Vloženo: 23. února v 12:17

Co když orgán žádosti nevyhoví 

  Odvolání 

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost 

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji neprodleně vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 
 •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 
 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, případně vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg